Statiegeld en Coca-Cola | Coca-Cola België en Luxemburg

Statiegeld en Coca-Cola | Coca-Cola België en Luxemburg

Over statiegeld wordt de laatste tijd veel gezegd en geschreven. Ook Coca-Cola krijgt, als drankenproducent, hier veel vragen over. We zetten de vaakst voorkomende vragen even op een rijtje, om zo ons standpunt toe te lichten.

 

 

1. Wat is het standpunt van Coca-Cola over statiegeld?

 

We ondersteunen de inzameling en de recyclage van onze drankverpakkingen na gebruik. Het is ons doel om de nood aan nieuwe grondstoffen te verminderen door ingezamelde verpakkingen zo goed mogelijk te recycleren en de impact op het milieu te beperken. Onze verschillende verpakkingen zijn 100% recycleerbaar en bevatten de volgende hoeveelheid aan gerecycleerd materiaal:

 

  •  PET: 25% PET

  •  Blik (staal en aluminium): gemiddeld 36%

  •  Glas: gemiddeld 36%

 

Hoe men best tot een optimale recyclagecyclus komt, hangt af van land tot land. Statiegeld is één oplossing, maar zal niet werken binnen elke socio-economische context. In 1994 was Coca-Cola in België één van de stichters van FostPlus, een organisatie waar we in de loop der jaren hebben bijgedragen aan de groei ervan. Dit heeft zeer sterke prestaties opgeleverd op het gebied van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, waaronder drankverpakkingen (de blauwe PMD-zak).

 

We hebben in België een goed werkend systeem van ophaling via FostPlus. Zo wordt 90% van de drankenverpakkingen (drankkarton, PET en blik) ingezameld via de PMD-zak en dus gerecycleerd. Daarom geloven wij in de kracht van dit systeem.

 

 

2. Liggen drankenproducenten als Coca-Cola dan niet mee aan de basis van het zwerfvuilprobleem?

 

Wij zijn producent van verpakkingen en hebben dus een verantwoordelijkheid op te nemen. Dat doen we door onze verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en door, samen met FostPlus en de industrie, te zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuilprobleem en door mee in te zetten op sensibilisering. Daarnaast geloven wij ook in een circulaire economie waarbij iedereen in de keten (van afvalophaler tot leverancier en producent van verpakkingen tot consument) zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. De rechtstreekse verantwoordelijken voor het zwerfvuilprobleem, zijn de personen die hun afval zonder meer op de openbare weg gooien. Zij zorgen ervoor dat onze wegen, bossen en openbare ruimte een minder propere plek worden. Deze vervuilers vormen een kleine minderheid, die streng moet aangepakt worden en hun gedrag moeten aanpassen.

 

Begin dit jaar werd een overeenkomst over de aanpak van zwerfvuil ondertekend enerzijds tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Vlaanderen, COMEOS en FostPlus) en de Vlaamse minister van Milieu en tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Wallonië, COMEOS en FostPlus) en de Waalse minister van Milieu anderzijds. Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië werd een Actieplan tegen zwerfvuil uitgewerkt waarbij een integrale aanpak centraal staat met de bedoeling de hele samenleving te mobiliseren met verantwoordelijkheid op elk niveau: van producenten tot distributeurs, van consumenten tot lokale bestuurders en handhavers.

 

Wij werken constructief samen met alle betrokken partijen en staan steeds open voor dialoog als het op dit thema aankomt. Het is door een optimale samenwerking met de overheid en de industrie, en door de bewustwording van het zwerfvuilprobleem te vergroten, dat we tot de beste oplossingen zullen komen.

 

 

3. Waarom werd er in sommige van onze buurlanden statiegeld ingevoerd?

 

Het klopt dat verschillende van onze buurlanden over een statiegeldsysteem beschikken. Wij zijn echter van mening dat men dit topic binnen een lokale context moet bekijken. Elk land heeft zijn specifieke kenmerken als het op recyclage/afvalbeheer aankomt. Bovendien behoren we in België al tot de beste recycleerders. Het zou dan ook zonde zijn om een goed werkend ophalingsysteem op de helling te zetten.

 

 

 

4. Is statiegeld de oplossing?

 

Zwerfvuil is veel meer dan enkel blikjes en flesjes. Door het invoeren van statiegeld zal het sluikstorten slechts met een kleine fractie minderen en zullen de papiertjes en sigarettenpeuken niet uit het straatbeeld verdwijnen. Statiegeld zou slechts een deel van het probleem oplossen: flessen en flacons vertegenwoordigen [1] maximum 40 % van het zwerfvuil. In werkelijkheid is dat wellicht eerder [2] tussen de 10 en 20 %.

Het standpunt van Coca-Cola over statiegeld

 

Samenwerking is voor ons de sleutel tot de oplossing. Begin dit jaar werd een overeenkomst over de aanpak van zwerfvuil ondertekend enerzijds tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Vlaanderen, COMEOS en Fost Plus) en de Vlaamse minister van Milieu en tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Wallonië, COMEOS en Fost Plus) en de Waalse minister van Milieu anderzijds. Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië werd een Actieplan tegen zwerfvuil uitgewerkt waarbij een integrale aanpak centraal staat met de bedoeling de hele samenleving te mobiliseren met verantwoordelijkheid op elk niveau: van producenten tot distributeurs, van consumenten tot lokale bestuurders en handhavers.

 

[1] Uit het onderzoek van Ovam http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Addendum-bij-Impactanalyse-invoeren-Statiegeldsysteem-DEF.pdf

 

[2] Uit het onderzoek van Fevia https://www.fevia.be/nl/nieuws/opinie-statiegeld-mirakeloplossing-toch-een-schijnoplossing#_ftnref2

 

 

5. Wat zijn de implicaties van het invoeren van statiegeld?

 

Het invoeren van statiegeld heeft verregaande gevolgen voor zowel de consument als voor de verkooppunten. De consument zal de meerkost onvermijdelijk voelen en men mag de logistieke ondersteuning die zo’n systeem vraagt niet onderschatten: zo zijn er grote investeringen in machines en personeel nodig. Daar komt nog eens bij dat er reeds een groot prijsverschil is met onze buurlanden door de hoge fiscaliteit op dranken. Een consument betaalt al verpakkingsheffing, BTW, accijnzen en de zogenaamde gezondheidstaks. Door het invoeren van statiegeld zal de prijs van dranken nog verder de hoogte ingaan, wat het aantal aankopen net over de landsgrenzen zal doen stijgen, ten nadele van de werkgelegenheid en de Belgische economie. Dat betekent dat de totale factuur voor het inzamelen en recyleren van verpakkingen binnen een statiegeldsysteem tot drie keer hoger zou liggen dan vandaag, wat dan weer een impact zou kunnen hebben op de verkoopprijs van onze producten.

 

Wist je trouwens dat je geen statiegeld zou krijgen voor platgedrukte drankverpakkingen? Dat wil zeggen dat je flessen en blikjes niet mag platdrukken om ze compacter te maken, dat je alles in zijn geheel moet bewaren om er vervolgens terug mee naar de winkel te rijden en daar aan te schuiven om ze in een machine te steken.

 

Lees er meer over in dit artikel.

 

 

6. Waarom organiseren jullie opruimacties in jullie verschillende Belgische sites? Is dat geen one-shot actie?

 

Begin 2016 hebben we via onze sectororganisatie Fevia samen met Comeos en FostPlus gewestelijke convenanten onder de bevoegdheid van de ministers van milieu voor Vlaanderen en Wallonië ondertekend om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Dit resulteerde in grootschalige actieplannen die zullen worden uitgevoerd onder de noemer “Mooimakers” (in Vlaanderen) en “BeWaPP” (in Wallonië). Deze plannen worden op dit moment uitgerold, met de volledige steun van Coca-Cola. In 2018 is een tussentijdse evaluatie van beide convenanten gepland. We zijn er zeker van dat de huidige en toekomstige initiatieven zullen helpen bij de aanpak van het zwerfvuilprobleem.

 

Naast deze actieplannen met Comeos en FostPlus vinden wij het ook heel belangrijk om onze eigen medewerkers bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek. Zo hebben we 2016 onze medewerkers voor het tweede jaar op rij gemobiliseerd voor opruimacties tijdens onze eigen Coca-Cola Recycling Tour: 250 werknemers haalden liefst 2 ton zwerfvuil op.

 

We willen ook buiten onze bedrijfsmuren recyclagecampagnes ondersteunen en een gedragsverandering teweegbrengen bij consumenten. Zo namen we in 2017 voor de 2de keer deel aan Le Grand Nettoyage de Printemps, georganiseerd door BeWaPP, onder de bevoegdheid van de minister van milieu in Wallonië. Ook met onze klanten gaan we partnerships aan om consumenten hun lege drankverpakking in de juiste vuilnisbak te gooien. Zo werken we nauw samen met festivalorganisatoren, cinemaketens, voetbalclubs, horecazaken… We beseffen dat het organiseren van opruimacties geen langetermijnoplossing is, maar het doel is hier ook om te sensibiliseren. Dus we beschouwen dit zeker niet als een one-shot actie.

 

Lees ook het artikel over Zwerfvuil? Het bedrijfsleven en de Vlaamse en Waalse regeringen ruimen samen op.

 

 

7. Wat doen jullie nog om zwerfvuil te voorkomen?
 

Duurzaam ondernemen zit al jarenlang in het DNA van Coca-Cola. Wij werken sinds jaar en dag samen met verschillende partners en klanten om samen naar duurzame oplossingen te zoeken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de samenwerkingen met festivals waar we samen met de organisatoren de festivalgangers gaan stimuleren om lege verpakkingen te recycleren. Een ander mooi voorbeeld is de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast zetten we ook in op specifieke “out of home”-kanalen zoals bioscopen. We zijn er van overtuigd dat we, door samen te werken met onze partners en klanten, mooie resultaten kunnen bereiken op vlak van recyclage en zwerfvuilvermindering.

 

 

8. Wat doet Coca-Cola om haar verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken?

 

Elke verpakking heeft een eigen verhaal, of het nu gaat over blik, PET of glas. Voor elk van onze verpakkingen hebben we de voorbije jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de duurzaamheid van onze verpakkingen. Zo zijn al onze flessen en blikjes voor 100% recycleerbaar en hebben we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal verminderd. Bovendien maken we onze verpakkingen zo licht mogelijk en hebben we ons ertoe verbonden de hoeveelheid gerecycleerd en/of hernieuwbaar materiaal in onze petflessen tegen 2025 van 25% naar 50% te verhogen.